Форум Блог Новости Путеводитель   Реклaма

Индия › Информация для граждан Белоруссии в Индии и на Шри-Ланке

Moony м
Карма 5052
21.03.2020
СРОЧНО! Обявление гражданам Беларуси в Индии и Шри-Ланке

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые граждане Республики Беларусь, находящиеся в Индии и Шри-Ланке!

Информируем Вас о том, что ввиду сложной ситуации, сложившейся с возвращением белорусских граждан в связи ограничительными мерами на фоне пандемии COVID-19, в настоящий момент прорабатывается возможность эвакуации всех белорусских граждан с территории Индии (штат Гоа и Нью-Дели) и Шри-Ланки (Коломбо) в Республику Беларусь белорусскими авиабортами.

Для эвакуации граждане Республики Беларусь должны:

1) найти свое имя в списке подтверждения Посольства (см.ссылку) или добавить его в случае отсутствия Ваших данных;

2) подтвердить Ваш контактный номер для оперативной связи и быть постоянно доступными для звонков либо сообщений;

3) подтвердить Вашу точку эвакуации (Даболим/Нью-Дели/Коломбо) и прибыть в точку эвакуации за 3 часа до объявленного времени убытия;

4) направить дополнительно личные данные (8 пунктов – ФИО; дата рождения; номер паспорта; срок действия визы; наименование туроператора (в случае организованного отдыха); данные ранее запланированного перелета; место текущего пребывания; контактные телефоны) с пометкой «НА БЕЛАРУСЬ ИЗ ГОА – ФИО»/«НА БЕЛАРУСЬ ИЗ ДЕЛИ – ФИО»/ «НА БЕЛАРУСЬ ИЗ КОЛОМБО – ФИО» в теме письма на электронный адрес Посольства:

india@mfa.gov.by

Список подтверждения эвакуации:

Мы будем признательны за МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ данной ссылки: каждый гражданин Республики Беларусь, готовый воспользоваться предоставленной государством возможностью к эвакуации на указанных условиях должен следовать данной инструкции.

Посольство обращает внимание, что в условиях закрытия границ рядом иностранных государств для коммерческих авиасудов предлагаемая гражданам эвакуация является реальной возможностью вернуться на Родину.

В случае сознательного отказа от эвакуации либо непредоставления полных данных/неявки в точку эвакуации убытие из Индии и Шри-Ланки будет являться задачей самих граждан.

Решение вопроса с белорусскими гражданами на территории Мальдив и Непала будет продолжено после эвакуации основных групп из Индии и Шри-Ланки.Контакты для связи:

Дежурный дипломат — третий секретарь Мисюра Андрей Владимирович

+919999466445 (только звонки); +918527415859Первый секретарь (консульские вопросы) Вонсяк Олег Михайлович

+919711520234УВАГА! ТЭРМІНОВА!

Паважаныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія знаходзяцца ў Індыі і Шры-Ланцы!

Інфармуем Вас аб тым, што з прычыны складанай сітуацыі, якая склалася з вяртаннем беларускіх грамадзян у сувязі абмежавальнымі мерамі на фоне пандэміі COVID-19, у сапраўдны момант прапрацоўваецца магчымасць эвакуацыі ўсіх беларускіх грамадзян з тэрыторыі Індыі (штат Гоа і Нью-Дэлі) і Шры-Ланкі (Каломба) у Рэспубліку Беларусь беларускімі авіябортами.

Для эвакуацыі грамадзяне Рэспублікі Беларусь павінны:

1) знайсці сваё імя ў спісе пацверджання Пасольства (гл.спасылку) або дадаць яго ў выпадку адсутнасці Вашых дадзеных;

2) пацвердзіць Ваш кантактны нумар для аператыўнай сувязі і быць пастаянна даступнымі для званкоў ці паведамленняў;

3) пацвердзіць Вашу кропку эвакуацыі (Дабалім / Нью-Дэлі / Каломба) і прыбыць у пункт эвакуацыі за 3 гадзіны да абвешчанага часу адбыцця;

4) накіраваць дадаткова асабістыя дадзеныя (8 пунктаў – прозвішча, імя і імя па бацьку; дата нараджэння; нумар пашпарта; тэрмін дзеяння візы; назоў тураператара (у выпадку арганізаванага адпачынку); дадзеныя раней запланаванага пералёту; месца цяперашняга знаходжання; кантактныя тэлефоны) з пазнакай «НА БЕЛАРУСЬ З ГОА – ПІБ»/« НА БЕЛАРУСЬ З ДЭЛІ – ПІБ »/« НА БЕЛАРУСЬ З КАЛОМБА – ПІБ»ў тэме ліста на электронны адрас Пасольства:

india@mfa.gov.by

Спіс пацверджання эвакуацыі:

Мы будзем удзячныя за максімальную РАСПАЎСЮД дадзенай спасылкі: кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, гатовы скарыстацца прадстаўленай дзяржавай магчымасцю да эвакуацыі на названых умовах павінен прытрымлівацца дадзенай інструкцыі.

Пасольства звяртае ўвагу, што ва ўмовах закрыцця межаў шэрагам замежных дзяржаў для камерцыйных авіясуднаў прапанаваная грамадзянам эвакуацыя з'яўляецца рэальнай магчымасцю вярнуцца на Радзіму.

У выпадку свядомай адмовы ад эвакуацыі цi непрадстаўлення поўных дадзеных / няяўкі ў кропку эвакуацыі ад'езд з Індыі і Шры-Ланкі будзе з'яўляцца адказнасцю саміх грамадзян.

Вырашэнне пытання з беларускімі грамадзянамі на тэрыторыі Мальдываў і Непала будзе працягнута пасля эвакуацыі асноўных груп з Індыі і Шры-Ланкі.

Кантакты для сувязі:

Дзяжурны дыпламат — трэці сакратар Місюра Андрэй Уладзіміравіч

+919999466445 (толькі званкі); +918527415859

Першы сакратар (консульскія пытанні) Вансяк Алег Міхайлавіч

+919711520234

‹тыц›
Следить за важными новостями удобно на нашем телеграм-канале «Межгалактический Дирижабль». У нас также есть уютный «Межгалактический Чат».
Помощь сайту
Войди или зарeгиcтpируйся, чтобы писать
Случайные топики
Новое на Форуме